Enzymy jsou bílkovinné látky, které urychlují chemické reakce v těle. Jsou nezbytné pro život a podporují všechny biologické funkce, od trávení potravy až po růst buněk. Enzymy se nacházejí ve všech živých organismech – jsou součástí každé buňky. Existují tisíce různých enzymů, každý z nich urychluje určitou reakci. Enzymy pracují neustále, aby udržovaly živé organismy v chodu. Pojďme si uvést některé druhy enzymů a jejich funkce.

Druhy enzymů

Bez enzymů by život na Zemi nebyl možný. Existuje mnoho druhů enzymů, které se liší svou strukturou a funkcí.

 • Proteázy štěpí bílkoviny na aminokyseliny, čímž se podílejí na trávení bílkovin.
 • Lipázy štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny, tedy se podílí na trávení tuků.
 • Glykosidázy štěpí cukry na monosacharidy – glukózu a fruktózu.
 • Amyláza je enzym , který štěpí škrob na malé části jako je maltosa.
 • Kyselina mléčná je enzym, který rozkládá laktózu na glukózu a galaktózu.
 • Nukleázy rozkládají DNA a RNA na nukleotidy.
 • a další

Funkce enzymů

Enzymy mají mnoho funkcí v těle:

 1. Podporují trávení potravy – bez enzymů bychom nebyli schopni strávit bílkoviny, tuky ani sacharidy z potravy.
 2. Uvolňují energii z potravy – enzymy se podílejí na rozkladu složitých molekul na jednodušší struktury a uvolňují tak energii, kterou poté tělo využije pro svůj chod.
 3. Regulují růst a dělení buněk – enzymy jsou pro růst a dělení buněk nezbytné.
 4. Syntetizují bílkoviny – enzymy se podílejí na tvorbě nových molekul, např. bílkovin.

Funkcí enzymů je také katalyzovat reakce, které by se jinak neuskutečnily, anebo urychlit reakce, které by trvaly příliš dlouho. Bez enzymů by mnohem pomaleji probíhala tvorba bílkovin a buněk, celkový metabolismus by byl zpomalen a v těle by se hromadilo mnoho nepotřebných produktů rozpadu.

Enzymová aktivita

Aby enzym mohl plnit svou funkci, musí být aktivní, to znamená že musí mít správnou strukturu. Pokud je enzym ve správné struktuře, pak můžeme říci, že má určitou aktivitu. Aktivita enzymu se dá měřit rychlostí reakce, kterou katalyzuje. Čím vyšší aktivita, tím rychlejší reakce. Enzymy jsou tedy jako klíče ke dveřím, to znamená že každý enzym může otevírat jen určitou reakci.

Enzymová aktivita je podmíněna tím, že enzym musí být ve správné struktuře. Pokud je enzym špatně strukturován, může být neaktivní a nekatalyzuje tak žádnou reakci. Pokud je aktivní, ale špatně strukturován, pak katalyzuje nesprávnou reakci. U enzymů je tak velice důležité, aby byly ve správné struktuře, aby mohly katalyzovat správné reakce. Když se enzymy nacházejí ve špatné struktuře, může docházet k nežádoucím reakcím, které mohou mít za následek např. nemoci nebo poškození tkáně.

Enzymoterapie

Jedná se o metodu léčby, která spočívá v použití enzymů zvenčí. Používají se cizorodé enzymy, které nejsou produkovány tělem pacienta. Takové enzymy jsou do těla pacienta aplikovány buď injekčně nebo ústy. Při enzymoterapii se používají enzymy, které urychlují metabolitické reakce v těle a tím podporují jeho regeneraci.

Enzymoterapie se používá při léčbě

 • onemocnění srdce a cév
 • revmatismu
 • onemocnění ledvin
 • astmatu
 • onemocnění jater